Tollerutdanningen

Dersom du er opptatt av samfunnssikkerhet og ønsker å ta ansvar for fellesskapet kan dette være utdanningen for deg.
En tollaspirant er en tolltjenestemann under utdanning. Utdanningen tar totalt 2,5 år og består av teoriundervisning i Oslo og praksis i den tollregion man blir ansatt i. Basisutdanningen i Tolletaten er en generalistutdanning som gir deg grundig innføring i etatens hjemmelsgrunnlag, internasjonale konvensjoner og prosedyrer. Målet med utdanningen er å forberede deg til en selvstendig stilling som tollinspektør. Det er 22 måneders plikttjeneste etter endt utdanning.

Som toller er du ansatt i etaten med plikt til å gjennomføre etatsopplæringens grunnutdanning. Du får lønn under hele utdanningen.
Grunnutdanningen er bygget opp av tre moduler, og har en varighet på cirka 26 måneder. Den kvalifiserer deg til arbeid innen grensekontroll og vareførsel. Hoveddelen av den teoretiske opplæringen vil foregå i Oslo, men mesteparten av tiden får du opplæring og praksis i den tollregionen hvor du er ansatt. Det vil si at du raskt får prøvd deg ute i felten. De periodene utdanningen foregår i Oslo, vil du få dekket reise og opphold i Oslo sentrum.

Introduksjonsprogram

Opplæringen starter med et introduksjonskurs som gir nyansatte informasjon på et overordnet nivå om etatens rolle og oppgaver. Her lærer du om etatens hjemmelsgrunnlag, strategier, sikkerhetsarbeid, personalpolitikk, etikk, tolloven og tollovforskriftene og forvaltningsloven. I løpet av introduksjonsprogrammet blir du kjent med nye kolleger over hele landet. Den teoretiske opplæringen foregår i ved tolletatens kompetansesenter i Oslo og varer i en uke. Etterpå er det cirka én og én halv måned med praksis i den tollregionen der du er ansatt.

Basisnivå – Fra tollaspirant til tollbetjent

Basisnivået har fokus på de allmenne basisoppgavene i Tolletaten. Under basisnivå skal du tilegne deg grunnleggende ferdigheter innenfor etatens arbeidsområder.
Du lærer blant annet å klassifisere varer etter tolltariffen og å kontrollere reisende enten de kommer med fly, båt, tog eller bil. I tillegg får du opplæring i saksbehandling innenfor offentlig sektor og i Tolletatens hjemmelsgrunnlag i henhold til ulike lover, regler og forskrifter.
Modulen har flere eksamener som du må bestå for å kunne fortsette opplæringen.
Teoridelen på basisnivå varer i cirka fire og én halv måneder og gjennomføres ved Tolletatens kompetansesenter i Oslo.
I praksisperioden reiser du tilbake til regionen din og du får arbeide på flere av Tolletatens arbeidsområder sammen med erfarne kolleger. Praksisperioden har en varighet på seks måneder. Tollregionen du er ansatt i organiserer og tilrettelegger.

Fordypningsnivå: Fra tollbetjent til tollinspektør

I løpet av fordypningsnivået skal du fordype deg i det som skal være ditt hovedarbeidsområde. Opplæringen foregår hovedsakelig gjennom praksis og veiledning fra tollregionen, men praksisen blir styrket med kortere perioder med opplæring ved kompetansesenteret i Oslo. Dersom hovedarbeidsområdet ditt er fastsettelse og økonomisk kontroll, vil den teoretiske opplæringen din hovedsakelig foregå med nettkurs du gjennomfører i tollregionen. Dersom hovedarbeidsområdet ditt er grensekontroll, vil du få opplæring på samlinger i Oslo, Bergen og Øst-Norge.

I tillegg til opplæring i tollfag får du opplæring i fag som gir studiepoeng:

  • 15 studiepoeng i sosiologi og flerkulturell forståelse
  • 10 studiepoeng i juridisk metode og forvaltningsrett

Fordypningsnivået varer i cirka 14 måneder og når du har gjennomført nivået har du spesialisert deg på ditt hovedarbeidsområde, og du skal kunne arbeide selvstendig innenfor dette feltet. Fordypningsnivået har flere eksamener som du må bestå.

Ansök till Tollerutdanningen


 
×