Spesialpedagogikk, 30 sp.

Informasjon

Det spesialpedagogiske arbeidsområdet er og vil bli et sentralt arbeids-felt i den inkluderende barnehage og skole, og andre lærings- og om-sorgstilbud. Dette studiet vil først og fremst rette seg mot arbeid med barn og ungdom. Spesialpedagogikk som fagfelt har utviklet seg til å bli et fag som har fokus på individets læring og utvikling gjennom aktiviteter i sosiale kontekster. Kjennskap og kunnskap om barn og unges ulike forutset-ninger og læringsmiljøets betydning er vesentlig for all pedagogisk virksomhet. Studiet forankres i et sosiokulturelt perspektiv på læring. I dette faget vil vi særlig se på pedagogens rolle i arbeidet med barn med ulike funksjonsvansker.

Fortløpende opptak så lenge det er plass. Må vi begrense antallet, vil de som søker først få plass.

Mål for kurset

Målet for studiet er å øke studentenes kunnskap og evne til refleksjon sett i forhold til:
 • Nevrologiskbetingede lærevansker i et interaksjonsperspektiv og psykososiale lærevansker sett i et interaksjonsperspektiv.
 • Målsettinger for studiet er at studenten skal utvikle sin fagkompetanse, didaktisk kompetanse, sosiale kompetanse og endrings- og utviklingskompetanse, samt yrkesetisk kompetanse. Dette innebærer at studenten skal tilegne seg nye kunnskaper, nye ferdigheter og utvikle holdninger i faget.

Målgruppe for kurset

Personer med godkjent pedagogisk utdanning på minimum 30 sp. pedagogikk.

Innhold

Studenten skal:
 • Videreutvikle sine kunnskaper om ulike nevrologiske og psykososiale lærevansker og hvilke betydning læ-ringsmiljøet har for barn og unge med disse vanskene.
 • Videreutvikle sine kunnskaper om det sosiokulturelle læringsperspektivet.
 • Videreutvikle sine kunnskaper om ulike typer kartleggings- og observasjonsmetoder og kunne reflektere over hvordan disse kan brukes i et systemperspektiv.
 • Videreutvikle sine kunnskaper om de utfordringer er flerkulturelt og flerspråklig samfunn gir.
 • Videreutvikle sine kunnskaper om relasjoners betydning og kjenne de faktorene som fremmer godt samarbeid med barnet/den unge, foresatte og profesjonelle instanser.
 • Skal kunne legge til rette for inkludering, tilpasset opplæring(TPO) og særskilte tiltak (spesialpedagogiske tiltak) i et sosiokulturelt perspektiv.
 • Kunne arbeide med individuelle opplæringsplaner (IOP) og individuell plan (IP)
 • Tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om IKT for å fremme egen og andres læring
 • Tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kreves for kritisk å kunne vurdere bruk av ulike type læremidler, valg av læringsformer og metoder i spesialpedagogisk arbeid.
 • Tilegne seg kunnskaper om lovgrunnlaget, regelverket, saksbehandlingsprosedyrer for spesialpedagogisk virksomhet.

Ansök till Spesialpedagogikk, Folkeuniversitetet Sørlandet


 
×