Oppfølging av ungdom utenfor skole og arbeid

Utdanningsdirektoratet lyser ut videreutdanningstilbudet «Oppfølging av ungdom utenfor skole og arbeid». Målgruppen er ansatte i Oppfølgingstjenesten og fagpersoner med sosialpedagogiske oppgaver i og utenfor skolen.


Studiet Oppfølging av ungdom utenfor skole og arbeid er etablert som et ledd i regjeringens satsning på en kunnsbasert oppfølging og motivering av ungdom til å fullføre videregående opplæring eller til arbeid, og er et oppdragsstudium fra Utdanningsdirektoratet. Utdanningen kvalifiserer for å drive rådgivning og veiledning i oppfølgingsarbeid for ungdom og deres foresatte innen skole og hjelpeapparat.

Målgruppen er ansatte i oppfølgingstjenesten og andre som arbeider med forebygging av bortfall fra videregående skole.

Søknad og søknadsbehandling

Søknad sendes egen fylkeskommune som foretar søknadsbehandling og prioriterer søkere. Det er 50 studieplasser på landsbasis, og hvert fylke er garantert 2 plasser. De resterende plassene tildeles av Utdanningsdirektoratet ut fra en vurdering av fylkenes utfordringer.

Fylket vil kunne gi søkere som får tilbud om plass, beskjed om dette rundt 20. mai. Endelig bekreftelse om opptak kommer fra den høgskolen du blir tatt opp ved i midten av juni 2013.

Innholdet i videreutdanningstilbudet

Tilbudet gir deltakerne kunnskap og kompetanse, slik at de blir satt godt i stand til å følge opp og hjelpe elever til å gjennomføre videregående opplæring og etablere seg i arbeidslivet.

Sentrale innholdselementer er:

  • Relevant regelverk – de ulike samarbeidspartneres ansvar, rolle og oppgaver
  • Systemkompetanse – bla kjennskap til skolen, til arbeidslivet og til andre aktuelle samarbeids- og samhandlingspartnere
  • Kompetanse i tverretatlig og tverrfagleg samarbeid
  • Kunnskap om frafall fra videregående opplæring på samfunns- og individnivå
  • Kunnskap om ulike grupper ungdom og deres utfordringer (kulturmangfold, ungdomskulturer)
  • Rådgivingsfaglig kunnskap
  • Motivasjons-, kommunikasjons- og veiledningsferdigheter, spesielt knyttet til samhandling og arbeid med ungdom i vanskelige livssituasjoner/ofte med sammensatte utfordringer/problem.
  • Tilbudet skal bygge på deltakernes praksis og erfaringer.

Ansök till Oppfølging av ungdom utenfor skole og arbeid, Høgskolen i Finnmark


 
×