LDH Logo

Om LDH

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) var først i Norge med å tilby sykepleierutdanning. Helt fra starten i 1868 har høgskolen vært en pådriver for kunnskapsbasert sykepleie, der omsorgen for vår neste har vært i sentrum. Slik er det også i dag. Høgskolen eies av den ideelle Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. LDH er, med sine 800 studenter, en av Norges største sykepleierutdanninger. Vi tilbyr bachelor i sykepleie, mastergrad og videreutdanninger. Høgskolen bygger på kristne verdier og har kvalitet og nestekjærlighet som grunnlag. Vi ønsker å utdanne verdibevisste og praksisnære fagutøvere.


Operasjonssykepleie

LDH Bild

Som operasjonssykepleier er du kvalifisert for arbeid i sykehusets operasjonsavdelinger, dagkirurgiske enheter/ kirurgisk poliklinikker, akuttmottak, legevakt, katastrofeteam, krigsområder og sterilsentral. I høst er det opptak til nytt studiekull med studiestart januar 2013. Søknadsfrist: 1. oktober.

Operasjonssykepleieren skal etter endt utdanning kunne ivareta pasienter som gjennomgår kirurgisk undersøkelse og/eller behandling i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag. Til dette kreves kunnskap i å gjenkjenne, forstå, vurdere og handle i situasjonen. I tillegg trengs kunnskap om hvordan man må prioritere og omprioritere, slik at evt. komplikasjoner kan oppdages så tidlig som mulig og om mulig forebygges.

Utøvelse av operasjonssykepleie krever et handlingsrepertoar hvor praktiske ferdigheter inngår som viktige elementer. Dette læres gjennom erfaring i praksisstudiene.


Målgruppe

Tilbudet retter seg mot autoriserte sykepleiere som ønsker å arbeide innen operasjonssykepleien.


Innhold i studiet

Studiet omfatter følgende hovedemner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner (15 studiepoeng). Medisinske og naturvitenskapelige emner (30 studiepoeng). Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse (45 studiepoeng).


Studie- og arbeidsformer

Mål for studiene er styrende for undervisningen. Utdanningene baserer seg på voksenpedagogiske prinsipper, og den enkelte er ansvarlig for egen læring. Det forutsettes stor grad av selvstendighet og egeninnsats fra studentene. Høgskolen legger opp til samarbeid mellom studenter og lærere slik at en i fellesskap kan utvikle et godt læringsmiljø. Mye av undervisningen er ressursforelesninger. I de årene studiene har vært drevet, har høgskolen hatt gleden av å ha dyktige fagfolk som forelesere. Vi mener det er viktig at studentene oppdateres på ny kunnskap, og høgskolen har god kontakt med de forskjellige fagmiljøene.

Høgskolen er også opptatt av at studentene får utvekslet erfaringer og kunnskaper, lærer av hverandre og blir inspirert. Studentaktive metoder benyttes både i teoriundervisning og knyttet til arbeid med og arbeidskrav. Omfang og organisering:


Vurderinger og eksamener

Vurderingsformene bygger på Kvalitetsreform av høyere utdanning (St.meld. nr. 27 2000-2001). Høgskolen er ansvarlig for at de vurderingsformer som velges fremmer læring, sikrer kvalitet og ivaretar studentenes rettssikkerhet. Underveis i studiet gis veiledning, tilbakemeldinger og vurderinger knyttet til arbeidskrav.

Veiledningen og tilbakemeldingene skal gi hjelp til læring og oppnåelse av studiets mål. Vurdering av arbeidskravene gis karakteren "Bestått/ikke bestått".

Studiet har en skoleeksamen, en skriftlig hjemmeeksamen og en fordypningseksamen i operasjonssykepleie. Sentrale kunnskaper, studentens evne til refleksjon, skjønn og kunnskapsanvendelse vektlegges. Praksisstudiene blir vurdert til "Bestått/ikke bestått".


Stipend under utdanning, bindingstid

Flere av sykehusene/helsefortakene i Oslo- regionen tilbyr stipend til utdanningen. Kontakt sykehus/ helseforetak vedrørende spørsmål om stipend, bindingstid.

Ansök till Operasjonssykepleie, Lovisenberg diakonale høgskole


 
×