Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Bergen

Sykepleiere arbeider med friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner, både i og utenfor institusjoner. Pleie, omsorg og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleierens kompetanse. Sykepleieren forholder seg til pleie og omsorg for den syke ut fra hvordan det oppleves å være syk, og utfra kunnskap om den enkelte sykdom. Sykepleieren skal også ha kompetanse om helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning. Målet vårt er å utdanne dyktige sykepleiere som utøver faglig skjønn basert på erfarings- og forskningsbasert kunnskap.

sykepleie.jpg

Hvor får du jobb?

Som sykepleier kan du arbeide i alle deler av helsetjenesten: Sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid, i bedriftshelsetjeneste, offshore, i ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Hva blir du kvalifisert for?

Bachelorgraden i sykepleie gir deg grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier. Du blir kvalifisert til å arbeide innen nasjonal og internasjonal helsetjeneste. Bachelorgraden gir også grunnlag for å søke opptak til masterutdanning.

Utdanningen

Utdanningen består av teoretiske studier og kliniske studier (praksis) i ulike deler av kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Hvordan lærer du?

Vi legger vekt på refleksjon og samfunnsengasjement. Som student har du ansvar for egen læring, og skal ta del i medstudentenes læreprosess gjennom studentsamarbeid, diskusjoner, prosjektarbeid, veiledning og undervising av hverandre.

Praksis

Første studieår: 8 uker i sykehjem og ferdighetstrening på øvelsespost. Andre studieår: 20 uker på sykehus. Tredje studieår: 8 uker i kommunehelsetjeneste, 8 uker innenfor psykisk helsevern og 8 uker som består av prosjektpraksis og forebyggende og helsefremmende arbeid. Du kan bli tildelt praksisplass utenfor Bergen.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i andre og tredje studieår. Vi samarbeider med sykepleierutdanninger og helseinstitusjoner i Norden, Europa, Australia, Canada, Afrika og Cuba, og utveksler studenter i praksisstudier i sykehus, kommunale hjemmetjenester og i psykisk helsearbeid. Du kan ta tredje og/eller fjerde semester i Australia.

Kontaktinformasjon

Studieveileder Randi Dale Kloven Telefon: 55 58 79 47 E-post: randi.dale.kloven@hib.no

eller

Instituttleder Sissel Tollefsen Telefon: 55 58 55 22 E-post: sissel.tollefsen@hib.no

Institutt/program Institutt for sykepleie, Avdeling for helse- og sosialfag

Ansök till Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Bergen


 
×